องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
หน้าหลัก   คณะผู้บริหาร อบต.แกลง   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง   หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กองคลัง   กองช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   หน่วยตรวจสอบภายใน     

  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

งานการเจ้าหน้าที่   งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   งานนิติการ   งานสวัสดิการสังคม   งานเทศกิจ   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   งานสังคมสงเคราะห์   งานส่งเสริมการเกษตร   งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส     
                    
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง