องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
Home   คณะผู้บริหาร อบต.แกลง   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง   หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กองคลัง   กองช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   หน่วยตรวจสอบภายใน     

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

งานบริหารการศึกษา   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

                    
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง