องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
Home   คณะผู้บริหาร อบต.แกลง   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง   หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กองคลัง   กองช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   หน่วยตรวจสอบภายใน     

  ๏ฟฝำนัก๏ฟฝ๏ฟฝัดอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝำบ๏ฟฝ

  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                    
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง