Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564

 
นายบุญเลิศ อนันตภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
นายสุริช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหารงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลแกลง
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร อบต.แกลง
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แกลง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ลงพื้นที่ร่วมกับหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานทางการเงินและบัญชี
รายงานทางการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
กิจการสภา
ประกาศต่างๆของสภา อบต.แกลง
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แกลง
รายงานการประชุมสภา อบต.แกลง
งานการเจ้าหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระเบียบ
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกฎหมาย
และคู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
E-Serviceและการบริการประชาชน
บริการ E-Service
การร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
กระบวนงานบริการประชาชน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แกลง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (ฐานข้อมูลเก่า)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
งานตรวจสอบภายใน
ผลการประเมินต่างๆ
ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการรณรงค์ลดใช้พลังงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2566 (ดู : 40)
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ (ดู : 29)
ประกาศการรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 86)
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 110)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 187)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 151)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วงโบสถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ดู : 11)
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการประชาชนประจำตำบลแกลง หมู่ที่ ๔ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ดู : 33)
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วงโบสถ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 26)
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย - สำนักทอง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82)
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย - สำนักทอง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 80)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 98)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 104)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 243)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 198)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 433)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลแกลง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  (ดู : 9)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศโครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  (ดู : 15)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิว ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ดู : 22)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) สายหนองคันไถ-มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ดู : 22)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ดู : 21)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างหลังคา โรงกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ดู : 22)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองห้วงโบสถ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 1)
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 1)
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 0)
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิว 5 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 0)
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 0)
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 4)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
กำจัดเศษวัตถุอันตราย สิ่งของมีคม ออกจากบริเวณชายหาดสวนสน ตั้งแต่หน้าเอสแลนด์ ถึง ไพทร์บีช หมูที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.แกลง (ดู : 55)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 63)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 532)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 481)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 489)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
จุลสารท่องเที่ยวตำบลแกลง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง คลิ๊กที่นี่

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
  170/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  
โทรศัพท์ : 0-3864-7505 , 0-3864-7506
โทรสาร : 0-3864-7506
E-mail Address : klaeng170@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs