องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
หน้าหลัก   คณะผู้บริหาร อบต.แกลง   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง   หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กองคลัง   กองช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   หน่วยตรวจสอบภายใน     

  กองคลัง  

งานการเงินเเละบัญชี   งานเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน   งานพัฒนารายได้   งานพัสดุเเละทรัพย์สิน     

                    
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง