Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564

 
นายบุญเลิศ อนันตภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
นายสุริช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหารงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลแกลง
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร อบต.แกลง
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แกลง)
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แผนดำเนินงาน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ลงพื้นที่ร่วมกับหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานทางการเงินและบัญชี
รายงานทางการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
กิจการสภา
ประกาศต่างๆของสภา อบต.แกลง
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แกลง
รายงานการประชุมสภา อบต.แกลง
งานการเจ้าหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การส่งเสริมและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระเบียบ
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบกฎหมาย
และคู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
E-Serviceและการบริการประชาชน
บริการ E-Service
การร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
กระบวนงานบริการประชาชน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แกลง
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (ฐานข้อมูลเก่า)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ผลการประเมินต่างๆ
ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการรณรงค์ลดใช้พลังงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อสม./จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าอบรมและรับฟังการบรรยายธนาคารขยะการจัดการขยะในชุมชน (ดู : 180) 1 พ.ค. 2567
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ดู : 220) 30 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ (RECYCLE WASTE BANK) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 176) 27 มี.ค. 2567
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 149) 31 ม.ค. 2567
ประกาศการรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเนินสำราญ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 222) 31 ม.ค. 2567
ใบสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2567 (ดู : 124) 26 ม.ค. 2567
ข้อมูลสนามกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 32) 17 ม.ค. 2567
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลแกลง (ดู : 35) 3 ม.ค. 2567
ขอเชิญชวนให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (ดู : 57) 8 ธ.ค. 2566
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ๒ เดือน (ดู : 109) 29 พ.ย. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2567 (ดู : 52) 2 ต.ค. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2566 (ดู : 152) 30 มิ.ย. 2566
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ (ดู : 93) 27 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ดู : 13) 23 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 11) 23 มิ.ย. 2566
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี พ.ศ.2566 (ดู : 15) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศการรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 178) 25 พ.ค. 2566
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 187) 3 พ.ค. 2566
รายงานสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากปภ.จังหวัดระยอง (ดู : 27) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง (ดู : 13) 7 เม.ย. 2566
การรณรงค์ป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 18) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 9) 3 มี.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 281) 2 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 244) 28 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 135) 28 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 135) 22 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ @ระยอง" (ดู : 120) 17 ก.พ. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122) 3 ก.พ. 2566
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร 3 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 102) 3 ก.พ. 2566
ข้อมูลสนามกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน (ดู : 72) 18 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 157) 17 ม.ค. 2566
รายงานสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จากปภ.จังหวัดระยอง (ดู : 9) 13 ม.ค. 2566
ฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลแกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 11) 9 ม.ค. 2566
แผนเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 19) 3 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพ (ดู : 122) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 146) 22 ธ.ค. 2565
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2566 (ดู : 128) 21 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 173) 3 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 16) 1 พ.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 (ดู : 9) 3 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 24) 3 ต.ค. 2565
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 68) 3 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลด้านอาชีพ (ดู : 122) 30 ก.ย. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2565 (ดู : 128) 30 ก.ย. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 126) 20 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) (ดู : 202) 16 ก.ย. 2565
ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 69) 20 ก.ค. 2565
ประกาศ นโยบายและมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ (ดู : 78) 31 พ.ค. 2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 200) 17 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (วาตภัย) (ดู : 262) 6 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ดู : 65) 5 เม.ย. 2565
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 124) 1 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 (ดู : 71) 1 เม.ย. 2565
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ (ดู : 79) 15 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 (ดู : 278) 3 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 249) 25 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 247) 17 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 4) (ดู : 261) 11 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 233) 11 ก.พ. 2565
ประกาศคำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง นายบุญเลิศ อนันตภูมิ (ดู : 309) 4 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
  170/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  
โทรศัพท์ : 0-3864-7505 , 0-3864-7506
โทรสาร : 0-3864-7506
E-mail Address : klaeng170@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs