Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564

 
นายบุญเลิศ อนันตภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
นายสุริช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหารงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลแกลง
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร อบต.แกลง
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แกลง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ลงพื้นที่ร่วมกับหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานทางการเงินและบัญชี
รายงานทางการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
กิจการสภา
ประกาศต่างๆของสภา อบต.แกลง
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แกลง
รายงานการประชุมสภา อบต.แกลง
งานการเจ้าหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระเบียบ
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกฎหมาย
และคู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
E-Serviceและการบริการประชาชน
บริการ E-Service
การร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
กระบวนงานบริการประชาชน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แกลง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (ฐานข้อมูลเก่า)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ผลการประเมินต่างๆ
ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการรณรงค์ลดใช้พลังงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2566 (ดู : 39) 30 มิ.ย. 2566
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ (ดู : 29) 27 มิ.ย. 2566
ประกาศการรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 85) 25 พ.ค. 2566
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 110) 3 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 187) 2 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 151) 28 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 79) 28 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 81) 22 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ @ระยอง" (ดู : 68) 17 ก.พ. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 76) 3 ก.พ. 2566
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร 3 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ดู : 54) 3 ก.พ. 2566
ข้อมูลสนามกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน (ดู : 20) 18 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 111) 17 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพ (ดู : 76) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 98) 22 ธ.ค. 2565
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2566 (ดู : 83) 21 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 113) 3 พ.ย. 2565
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 17) 3 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลด้านอาชีพ (ดู : 67) 30 ก.ย. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2565 (ดู : 74) 30 ก.ย. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 74) 20 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) (ดู : 151) 16 ก.ย. 2565
ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 16) 20 ก.ค. 2565
ประกาศ นโยบายและมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ (ดู : 29) 31 พ.ค. 2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 150) 17 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (วาตภัย) (ดู : 202) 6 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ดู : 14) 5 เม.ย. 2565
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 69) 1 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 (ดู : 18) 1 เม.ย. 2565
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ (ดู : 23) 15 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 (ดู : 224) 3 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 201) 25 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 202) 17 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 4) (ดู : 212) 11 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 187) 11 ก.พ. 2565
ประกาศคำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง นายบุญเลิศ อนันตภูมิ (ดู : 229) 4 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2565 (ดู : 20) 1 ก.พ. 2565
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 178) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 175) 28 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 (ดู : 177) 26 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 (ดู : 212) 19 ม.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 145) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (ดู : 229) 24 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ดู : 238) 17 พ.ย. 2564
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ (ดู : 164) 12 พ.ย. 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 282) 8 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (ดู : 255) 4 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 3) (ดู : 304) 4 พ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และขยะ (ดู : 68) 3 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (ดู : 244) 20 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ดู : 260) 8 ต.ค. 2564
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 21) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 (ดู : 261) 22 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 (ดู : 276) 9 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่จะรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2565 (ดู : 278) 6 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (ดู : 250) 19 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 2) (ดู : 308) 19 ส.ค. 2564
ภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล (ดู : 292) 13 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (ดู : 276) 5 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (ดู : 261) 22 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
  170/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  
โทรศัพท์ : 0-3864-7505 , 0-3864-7506
โทรสาร : 0-3864-7506
E-mail Address : klaeng170@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs