Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564

 
นาย กิตติศักดิ์ กุลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
นายสุริช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน เป็นไตรมาส 1 - 4
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ลงพื้นที่ร่วมกับหมู่บ้าน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท.
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระเบียบ
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 (ดู : 13) 9 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่จะรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2565 (ดู : 6) 6 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (ดู : 10) 19 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 2) (ดู : 30) 19 ส.ค. 2564
ภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล (ดู : 26) 13 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (ดู : 12) 5 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (ดู : 9) 22 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 23) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564 (ดู : 75) 27 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ดู : 55) 7 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ (ดู : 97) 5 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 111) 19 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 4) 3 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ (ดู : 86) 26 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 (ดู : 5) 21 ม.ค. 2564
แจ้งกำหนดการประชุมสภา อบต.แกลง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 30) 7 ส.ค. 2563
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ (ดู : 32) 31 ก.ค. 2563
แจ้งกำหนดการประชุมสภา อบต.แกลง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 23) 17 มิ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวััดระยอง แจ้ง มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 32) 15 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 (ดู : 31) 13 มี.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 27) 10 มี.ค. 2563
แจ้งกำหนดการประชุมสภา อบต.แกลง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 35) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 53) 3 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 24) 24 ม.ค. 2563
การจัดเก็บภาษี ปี 2563 (ดู : 21) 9 ต.ค. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 (ดู : 20) 11 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแกลง (ดู : 27) 9 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแกลง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (ดู : 23) 9 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแกลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 23) 9 ต.ค. 2561
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 24) 9 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแกลง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 27) 9 ต.ค. 2561
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 25) 9 ต.ค. 2561
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 26) 9 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
  170/7 หมู่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  
โทรศัพท์ : 0-3864-7505 , 0-3864-7506
โทรสาร : 0-3864-7506
E-mail Address : www.klaeng170@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs