Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564

 
นายบุญเลิศ อนันตภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
นายสุริช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรการประหยัดพลังงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร อบต.แกลง
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ลงพื้นที่ร่วมกับหมู่บ้าน
ตรวจสอบภายใน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระเบียบ
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (ฐานข้อมูลเก่า)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 29) 3 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย) (ดู : 56) 16 ก.ย. 2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 77) 17 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (วาตภัย) (ดู : 112) 6 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 (ดู : 153) 3 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 133) 25 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 121) 17 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 4) (ดู : 122) 11 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 119) 11 ก.พ. 2565
ประกาศคำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง นายบุญเลิศ อนันตภูมิ (ดู : 134) 4 ก.พ. 2565
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 108) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 108) 28 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 (ดู : 110) 26 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 (ดู : 145) 19 ม.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 71) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (ดู : 161) 24 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ดู : 162) 17 พ.ย. 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 177) 8 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (ดู : 166) 4 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 3) (ดู : 201) 4 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (ดู : 170) 20 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ดู : 181) 8 ต.ค. 2564
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ (ดู : 78) 30 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 (ดู : 179) 22 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 (ดู : 199) 9 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่จะรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2565 (ดู : 190) 6 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (ดู : 176) 19 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม ฉบับท่ี่ 2) (ดู : 221) 19 ส.ค. 2564
ภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล (ดู : 206) 13 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (ดู : 174) 5 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (ดู : 176) 22 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 204) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564 (ดู : 256) 27 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ดู : 220) 7 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ (ดู : 284) 5 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 285) 19 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 71) 12 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 76) 1 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564 (ดู : 76) 17 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ดู : 77) 12 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 158) 3 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และขยะ (ดู : 79) 29 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ (ดู : 301) 26 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 (ดู : 160) 21 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2564 (ดู : 69) 18 ม.ค. 2564
แจ้งกำหนดการประชุมสภา อบต.แกลง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 191) 7 ส.ค. 2563
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ (ดู : 187) 31 ก.ค. 2563
แจ้งกำหนดการประชุมสภา อบต.แกลง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 178) 17 มิ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวััดระยอง แจ้ง มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 188) 15 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 (ดู : 190) 13 มี.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 184) 10 มี.ค. 2563
แจ้งกำหนดการประชุมสภา อบต.แกลง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 195) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 217) 3 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 178) 24 ม.ค. 2563
การจัดเก็บภาษี ปี 2563 (ดู : 173) 9 ต.ค. 2562
ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 77) 5 ก.ค. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 (ดู : 177) 11 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแกลง (ดู : 190) 9 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแกลง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (ดู : 179) 9 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแกลง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 187) 9 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
  170/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  
โทรศัพท์ : 0-3864-7505 , 0-3864-7506
โทรสาร : 0-3864-7506
E-mail Address : klaeng170@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs