Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564

 
นายบุญเลิศ อนันตภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
นายสุริช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหารงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลแกลง
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร อบต.แกลง
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แกลง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ลงพื้นที่ร่วมกับหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานทางการเงินและบัญชี
รายงานทางการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
กิจการสภา
ประกาศต่างๆของสภา อบต.แกลง
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แกลง
รายงานการประชุมสภา อบต.แกลง
งานการเจ้าหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระเบียบ
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกฎหมาย
และคู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
E-Serviceและการบริการประชาชน
บริการ E-Service
การร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
กระบวนงานบริการประชาชน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แกลง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (ฐานข้อมูลเก่า)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ผลการประเมินต่างๆ
ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการรณรงค์ลดใช้พลังงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
โครงการ ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 29 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18 สิงหาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จัดทำโครงการ ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแกลง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแกลง เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สร้างความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจภายในครอบครัวผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถแสดงออกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือนหรือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

               1.1)  การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลแกลง เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในวันประชุมผู้สูงอายุตำบลแกลง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

               1.2)  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ราย นางพูล วิเชียรโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลแกลง  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

           2) กิจกรรมวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 – 15.00 น.

               2.1)  กิจกรรมกราบพระไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย นำโดยนางจำนงค์ เวชล้ำฤทธิ์ ตำแหน่ง เหรัญญิกชมรมผู้สูงอายุตำบลแกลง

               2.2)  กิจกรรมตรวจวัดความดันในกลุ่มผู้สูงอายุ โดย นางสาวกนกอร เถาว์ชาลี ตำแหน่ง       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

               2.3)  กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยนางสาวอรวรรณ วงษ์นอก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกลง

               2.4) แจ้งประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 โดย นายรัชธภัทร แวววับ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

                    2.5)  แจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลแกลง ประจำเดือนกันยายน 2566 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 “กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัว”โดย นายรัชธภัทร แวววับ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
  170/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  
โทรศัพท์ : 0-3864-7505 , 0-3864-7506
โทรสาร : 0-3864-7506
E-mail Address : klaeng170@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs